اشتباهات فغانی واقعا ترديدآميز بود/ به او گفتم مگر من با تو چه كرده‌ام كه هميشه به ضرر تيمم سوت می‌زن