عربستان «بلند پرواز» است و می‌خواهد حرف اول را در منطقه بزند