انصاری:سوء برداشت از سخنان رییس جمهوری در مورد التزام نیروی انتظامی به قانون شده است