طرح آواز را از علیزاده و لحن آواز را از لطفی آموختم