اگر پولم را ندهند بعید است در پرسپولیس بمانم | اگر من هم بی انضباطی کنم برانکو برخورد می کند