امام خمینی(ره): مطهری پرتوی از وجدان بیدار و روح سرشار از عشق به مکتب بود