پارلمان افغانستان خواستار لغو پیمان امنیتی کابل ـ واشنگتن شد