اتوبوسی که «صدای همدلی» را نواخت/ رادیو میان مردم تهران روشن شد