عزیزی: وجود کارشناسان مذهبی مانع تحریف معانی قرآن در فیلم‌های قرآنی می‌شود