علم‌الهدی: ایجاد شبکه اجتماعی داخلی نیاز جامعه ایرانی است ولی دولت در این حوزه موفق نبوده!