پیام صادقیان طی نامه ای از طرفداران پرسپولیس حلالیت طلبید