افق دور دارندگان غالب فکری نوآوری در عرصه کار و تولید و رشد اقتصادی