ارتقای سهم تعاون در اقتصاد لرستان از اولویت های سال ۹۴ است