راه‌اندازی جستجوگرهای یوز و پارسی‌جو با گرنت پژوهشی 170 میلیارد تومانی وزارت ارتباطات