تقدیر و تشکر پرسپولیسی‌ها به خاطر انجام وظیفه سازمان لیگ!