همگرایی ثابت و همراه با 2 هزار میلیارد تومان اعتبار