مسلمان کشی داعش چهره اسلام را در عالم تخریب کرده است