آغوش باز حزب موتلفه اسلامی بر روی اصولگرایان تندرو