معاون سازمان فناوری اطلاعات خبر داد: بهره برداری از نخستین شبکه باندپهن استانی در قم