حقوقدانان مراکشی بازداشت شیمون پرز را خواستار شدند