آرزویم این است که 6 امتیازی که از استقلال قرض گرفتم را زود پس بدهم