پهلوانان و مدال آوران ورزش زورخانه ای در دزفول تجلیل شدند