احمدی نژاد: می گویند اینجا را بگیر، آنجا را ول کن، انقلاب حفظ می شود / سخنرانی آن مرد را دیدم، خنده ام گ