مدیر انرژی اروپا دریافت گاز ترکمنستان از طریق ایران را بررسی می‌کند