کتاب ˝ده کاریکاتوریست˝ با کامبیز درم‌بخش رونمایی شد