پروانه فعالیت برخی شرکتهای اینترنتی تا سال ۹۵ تمدید شد