آزاد مردیِ واقعی و حکومت حضرت علی(ع) در بیان استاد مطهری