ضرر50 میلیارد دلاری عربستان از کاهش قیمت نفت در دوره اخیر