(تصاویر) رونمایی از مجموعه موسیقی گذار با حضور علیرضا قربانی