پارکهای علم و فناوری دنیا باید با تبادل اطلاعات راه توسعه را طی کنند