ولو با بروزرسانی ۶.۸۴ تغییرات گسترده‌ را به Dota 2 آورد