برخی برای رأی آوردن در انتخابات حاضرند حق را زیر پای بگذارند/ همنشینی با استکبار مشکلی را حل نخواهد ک