آیین معنوی اعتکاف در 500 مسجد استان تهران برگزار می شود