با کسانی‌که ولایت مدار نیستند نمی توانیم یکی باشیم