هفته عقیدتی سیاسی، فرصتی برای شناخت بهتر شهید مطهری است