بیانیه غیرمتعهدها در کمیته خلع سلاح بازنگری ان‌پی‌تی قرائت شد