بحران بی‌پولی ادامه دارد/ کمک سازمان لیگ باعث شد پرسپولیس هتل بگیرد!