وزیر ارشاد فقط آمده است که «کاری کند بهر ثواب، نه سیخ بسوزد نه کباب!»