مدیریت آموزش و پرورش بجستان:وابسته بودن بجستان به بودجه های دولتی و عدم خودکفایی یکی از مهمترین مشکل