شورشیانی با حمایت سیا به القاعده در سوریه پیوسته‌اند