راه اندازی هیات تیراندازی شهرستان قزوین به صلاح نیست