مذاکره کنندگان برای برچیدن چه تحریم هایی تلاش می کنند؟