در چهارمحال بختیاری از هزار مورد از آثار تاریخی بازدید شد