انفجار در مسابقه دانش‌آموزی ماشین‌های شیمیایی در کرمان