دقیقی: برای موفقیت پیکان حاضرم شیپور هم به دست بگیرم