مطهری‌خوانی، چرا و چگونه؟/ تحلیل رهبر انقلاب ازمیراث معرفتی مطهری