کمالوند:خوشحالم که تراکتورسازي در صدر جدول باقي ماند