شهروندان قزوینی با تکریم مقام پدر، میلاد حضرت علی(ع) را جشن گرفتند