مردم ايران از هر موفقيت و توليد جديد اميد تازه‌اي مي‌گيرند