در ماه آوریل فعالیت‌های تولیدی در اقتصادهای بزرگ جهان کاهش یافت